Dataskyddspolicy

Den 25:e maj 2018 träder Europeiska Unionens och Europaparlamentets Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen tillämpas som lag i samtliga medlemsländer i unionen samt inom EES med syftet att stärka privatpersoners integritet och skydd av personuppgifter.

Born Fashion lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt enskilda skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi inom Born Fashion behandlar dina personuppgifter och din personliga information. Den beskriver våra skyldigheter och dina rättigheter så att du ska känna dig trygg.

Har Du frågor kring något innehåll är Du självklart välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Brännborn Fastigheter AB, org nr 556052-3507, (nedan kallat Brännborn Fastigheter)
info@brannborn.se, 0431-44 98 00.

Ansvarig Dataskydd: Marika Aurell.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-post meddelande till Brännborn Fastigheter.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Personuppgifter som kan inhämtas samt ändamål och behandling av dessa, i samband med hyresgästförhållande i Brännborn Fastigheter.

Behandlade personuppgifter och Brännborn Fastigheters användning av dessa.
Brännborn Fastigheter lagrar personuppgifter för att kunna hantera hyresavtalsförhållanden, administrera utskick mm till hyresgäster samt upprätthålla ett kösystem för presumtiva hyresgäster.

Brännborn Fastigheter lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan Brännborn Fastigheter överlämna personuppgifter till annan inom EU, (t ex andra bolag inom samma koncern som Brännborn Fastigheter). Sådana bolag kan komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Brännborn Fastigheters räkning genom ett s k personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot Brännborn Fastigheter.

Lagringstid
I den utsträckning Brännborn Fastigheter enligt lag eller myndighetsföreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom att teckna ett hyresavtal med Brännborn Fastigheter har hyresgästen accepterat de villkor som gäller samt till ovan behandling av personuppgifter. Presumtiva hyresgäster som ställer sig i kö har genom anmälan frivilligt samtyckt till de villkor som gäller samt till behandling av personuppgifter. Detta samtycket går att återkalla. Återkallelse sker genom att kontakta Brännborn fastigheter via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse innebär emellertid att den presumtiva hyresgästen stryks ur kön.

Hyresgästens tillgång till personuppgifter
Kunden har rätt att kontakta Brännborn Fastigheter för att få information om vilka personuppgifter om hyresgästen som behandlas av Brännborn Fastigheter, vilket sker genom att kontakta Brännborn Fastigheter via ovan angiven adress, e-post eller telefonnummer.

Hyresgästen har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt upphöra. Detta är dock begränsat till de fall där ett samtycke lämnats till behandling av personuppgifter.

I de fall Brännborn Fastigheter behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss skall överföras till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock bara om överföring är möjlig och kan ske automatiskt.

Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på Brännborn Fastigheter behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainsektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

Upprättande av hyresavtal

Behandlingar som utförs:

 • Säkerställande av identitet och ålder.
 • Upprättande av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Kreditupplysning
 • Referenser tidigare hyresvärd.
 • Systemleverantören Strifast (som är personuppgiftsbiträde).
 • Branschorganisationen Fastighetsägarna Syd.
 • Advokat vid eventuella tvister.
 • Kronofogden.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)
 • Bankkontonummer och/eller bankgiro vid autogiro.
 • Personuppgifter borgensman vid behov.

Laglig grund: Avtal. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt upprättat hyresavtal avseende lokal eller bostad ägd av Brännborn Fastigheter AB.

Lagringsperiod: Personuppgifter lagras till dess att hyresavtalet upphört och samtliga åtaganden/skyldigheter med hyresgästen reglerats. Uppgifter gallras från datasystemet var tredje månad.

Förvaltning av hyresgästförhållande

Behandlingar som utförs:

 • Åtgärder i lokal och/eller bostad.
 • Entreprenörer/leverantörer vid behov.
 • Avisering av hyra.
 • Information om åtgärder, aktiviteter mm.
 • Hantering av betalningsförsummelser eller störningar i boendet.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)

Laglig grund: Avtal. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt upprättat hyresavtal avseende lokal eller bostad ägd av Brännborn Fastigheter AB.

Lagringsperiod: Personuppgifter lagras till dess att hyresavtalet upphört och samtliga åtaganden/skyldigheter med hyresgästen reglerats. Uppgifter gallras från datasystemet var tredje månad. Hyresavtalet sparas i pappersform i tre år.

Administrera kö till lokal/bostad

Behandlingar som utförs:

 • Säkerställande avidentitet och ålder.
 • Upprättande av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)

Laglig grund: Samtycke. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden om administration av kö till lokal/bostad.

Lagringsperiod: Till dess att personen/företaget själv begär strykning ur kön eller att personen/företaget tecknar hyresavtal om lokal/bostad.